Bestyrelsens beretning 2019

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Bestyrelsens beretning 2019


ved Langeland Vandløbslaugs ordinære generalforsamling mandag den 18. februar 2019.Med 2018 i frisk erindring kunne det måske være nærliggende at spørge om hvad vi egentlig skal med et vandlaug. Med den tørreste sommer i 100 år, har det ikke just været vandafledning der har været den største udfordring. Men det kan hurtigt ændre sig!


Helt aktuelt har LVLL kun været orienteret om 4 sager, bla. Tudserenden, og Piledybet, og en tredje lille sag som viser at ingen sag er for lille til en stor sagsbehandling. 4 siders afgørelse med 12 instanser som høringsberettigede omhandlende afledning af tagvand fra en 185m2 stor tilbygning. I den forbindelse syntes jeg det kunne være rart med en kvikskrank for mindre anliggender.
Men så var der jo også et 2017 hvor det hele sejlede og hvor vi for alvor fik set hvor vandafledningsevnen var utilstrækkelig. Både hos den enkelte, men også i kommunalt regi. Set i bakspejlet skulle det tørre 2018 og den tidlige høst have været udnyttet til at udbedre dræn og afvandingskanaler.


Det skete også i stor udstrækning hos mange landmænd, hvorimod det mig bekendt var  ret begrænset i det kommunale.
Det kan der selvfølgelig være mange grunde til . En af dem er lovgivning.
En ny vandløbslov er under opsejling,men der er ikke udsigt til nogen afgørelse på den front på denne side af et folketingsvalg.


Lokalt er de 3 gamle kommuner endnu ikke lagt sammen hvad vandløbsregulativer angår. Det har vi fra LVLL opfordret til for år tilbage.
Men måske en ny vandløbslov når at overhale indenom!


Hvad gør vi så fremover, for at imødekomme de store udsving klimaet i form af til tider enorme nedbørsmængder og skybrud giver?


Første år i LVLL havde vi et godt og konstruktivt møde med Langeland kommune, hvor alle var enige om at vi skulle mødes hvert år.
Nu skal jeg være ærlig og sige at vi ikke fik aftalt hvem der skulle invitere, men fakta er desværre at ikke fik holdt traditionen ved lige.
Vores intention fremover vil klart være at udbygge dialogen med myndighederne, med henblik på at finde et klart regelsæt for hvad der kræves af tiltag for at sikre den nødvendige afvanding. Det kan være forskelligt fra sted til sted, om det kræver grødeskæring, ekstraordinært slåning af sider, og om nødvendigt oprensning med skovl.


Et andet tiltag kunne være, som der blev foreslået sidste år, et vandløbsudvalg til at besigtige lokale forhold. I den forbindelse naturligvis med repræsentation af LVLL. Og så tror jeg i øvrigt hver andet år ville være tilstrækkeligt.Og så tror jeg i øvrigt ikke det behøver at være så besværligt, hvis bare alle parter har samme mål.


Hvis ovenstående skulle foranledige nogen til at tro at der er utilfredshed med de lokale vandløbsmyndigheder, så er det absolut ikke tilfældet. Der er generelt fin respons på hvad der måtte være af ønsker til udbedring.


Som jeg nævnte i min velkomst, er jeg glad for at Ib Jensen ville komme i aften , han ved meget mere om hvad der rør sig landsdækkende, og selvfølgelig ikke mindst i DV.Lokalt er det jo Erik der har været fuldt opdateret på det. Men Erik har jo desværre valgt at trække sig fra bestyrelsen i år.Jeg vil i den forbindelse benytte lejligheden til at sige Erik en meget stor tak for det kæmpe arbejde han har gjort som formand lige fra start.


Tak til bestyrelsen for de få men konstruktive møder, det er et overkomme ligt job.


Og til sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for jeres opbakning.


Uden jer ingen forening som med en samlet  stemme , kan gøre vores indflydelse gældende.