Referat - 04.12.2013

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat fra bestyrelsesmøde den 4-12-2013

Afbud. Christian JensenDagsorden.


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.
  4. Orientering fra de forskellige vandløbsområder.
  5. Drøftelse af møde med kommunen 18/12-2013 kl 13.00.
  6. Drøftelse af generalforsamling mandag den 3/2-2014
  7. Næste møde
  8. Evt.Ad 1.

Godkendt


Ad 2.

Godkendt


Ad 3.

EP: intet

NG; 5 medlemmer opkræves kontingent for areal over 500 ha., ca 58 tkr i kassen og 97 betalende medlemmer.

UB: intet     


Ad 4.

NG deltaget i møde med de fælles grundejerforeninger på Langeland. Positivt møde og NG / EP følger op for at sikre medlemskab.


Ad 5.

EP, NG, HR og UB deltager. Positiv indstilling til deltagelse i det Grønne Råd.


Ad 6. 

Afholdes i Borgenes Hus, Tullebølle 3/2-2014 kl 19.30. Anne Jensen bedes om at holde indlæg ligesom fmd. Rene Larsen inviteres til GF.


Ad 7.

EP finder dato medio januar.


Ad 8.

Meget info at finde på www.danskevandløb.dkmvh

Rubenlund Agro A/S

Ulrik Bremholm

mobil +45 20201285

fax +45 62591286

kontor +45 62591285