Referat - 08.01.2018

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat fra bestyrelsesmøde i Langeland Vandløbslaug d. 08-01-18.


1.    Dagsorden godkendt.

2.    Referat godkendt.

3.    EP fortalt om de projekter der var i gang på øen, hvoraf ingen ham bekendt var afsluttede. Berettede                             

       ligeledes kort om arbejdet i Vandrådene, som Langeland Vandløbslaug var gået ind i med                 

       udgangspunkt i fritløbende dræn.

       NG orienterede om regnskabet 2017 der viste et underskud på 7453,80kr samt aktiver på132550,49kr.     

       Et forventeligt underskud da der ikke er opkrævet kontingent i 2017.   

4.    Der var ingen presserende problemer i de forskellige vandløbsområder.

5.    Generalforsamling den 05-02-2018

5.1 Dirigent?        Knud Rabølle spørges

5.2 Beretning?     Formand samt sekretær forsøger sig.

5.3 Regnskab.     Viste et underskud på 7453,80kr.

5.4 Kontingent 2019?   Forslag

Hus, sommerhus  5 0kr.

Grundejerforeninger og pumpelaug      250 kr.   

Land- og skovbrug op til 500 ha     250 kr.                       

Land- og skovbrug over 500ha    500 kr.


5.5 Valg til bestyrelse.

På valg er:

Henning Pontoppidan Møller   

Niels Grønnegård Pedersen

Christian F. Jensen

Henrik Rasmussen


5.6 Valg af suppleanter

På valg er:       

Tommy Nielsen

Jens Jensen

Jesper Navne

Søren Rosholt


5.7 Valg af revisor.

På valg er:

Erling Rasmussen

5.8 Valg af revisorsuppleant.

På valg er:

Gustav Rabølle

       

Alle modtager genvalg.


5.9  Indkomne forslag. Bestyrelsen fremsætter forslag om at generalforsamlingen fremover skal afholdes

       mandag i uge 8 for at få bedre tid til beretning og udfærdigelse af regnskab.


6.    Indlæg efter generalforsamlingen. Indlæg om Minivådområder.

7.    Fastsættelse af næste møde. Intet

8.    Eventuelt. Intet.