Referat - 17.01.2014

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Bestyrelsesmøde i Langeland Vandløbslaug fredag den 17. jan. 2014 kl. 16.00.


Mødet blev afholdt hos Niels Grønnegaard, Stengade.


Deltager ved mødet var formanden Erik Pilegaard, Bjarne Larsen, Christian Jensen, Henning P. Møller og Niels Grønnegaard.


Afbud fra Ulrik Bremholm og Henrik RasmussenDagsorden


1.    Godkendelse af dagsorden.

2.    Godkendelse af referat.

3.    Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.

4.    Orientering fra de forskellige vandløbsområder.

5.    Drøftelse af møde med kommunen d. 18-12-13 kl. 13.00.

6.    Drøftelse af generalforsamling mandag d. 3. februar 2014.

7.    Fastsættelse af næste møde.

8.    Eventuelt.Ad pkt. 1:

Der var ingen bemærkninger til dagsordnen.


Ad pkt. 2:

Der var ingen bemærkninger til det seneste referat.


Ad pkt. 3:

E.P. orienterede om en kontakt fra formanden for grundejerforeningen ”Piledybet” hvor der fra kommunens side er en vandplan under udarbejdelse. Intet fundet  på kommunens hjemmeside pt.


E.P. gennemgik kort det planlagte forløb af den kommende generalforsamling. Erik Larsen foreslås som dirigent. E.P. tager kontakt til Erik.


Annoncering i den kommende Øbo og på foreningens hjemmeside.


Efter aftale vil en medarbejder fra Langeland Kommune gæste generalforsamlingen og fortælle om de kommende planer. Formand for udvalg René Larsen inviteres som gæst.


Kassereren foreviste det reviderede regnskab for 2013. Regnskabet viste et overskud på 22.759,29 kr. Antallet af medlemmer i 2013 var 99.


Ad pkt. 4:

Umiddelbart intet at bemærke, Vandløbslauget følger de aktuelle sager ved kommunen.


Der var en kort drøftelse ang. ikke medlemmer af foreningen, om der kunne ydes støtte til disse ved vandløbsproblemer. Bestyrelsen vil vurdere hver enkel henvendelse, idet områder og arealer m.v. for medlemmer samtidig evt. kunne blive berørt.


Ad pkt. 5:

Bestyrelsen var enig i nødvendigheden af en tæt dialog med kommunen / vandløbsmyndigheder. Udfaldet af mødet d. 18. december blev taget til efterretning.


Ad pkt. 6:

Formanden meddelte, at følgende fra bestyrelsen var på valg:

Christian Jensen, supplant Thomas Elnegaard,

Henning Møller, supplant Tommy Nielsen

Niels Grønnegaard, supplant Jens Jensen

Henrik Rasmussen, supplant Søren Rosholt


Revisor:

Lars Johansen, supplant Erling Rasmussen.


Der er forslag til at vandløbslauget betaler for kaffen.


Ad pkt. 7:

Intet besluttet, afventer generalforsamlingen.


Ad pkt. 8:

N.G. orienterede om det kommende vandløbsråd, hvor der i de sydfynske kommuner kommer til at sidde 20 medlemmer fordelt på personer fra kommunerne og organisationer med interesse i vandløb. Det forventes, at vandløbslaugene får én plads til deling.


C.J. foreslog, at der skal udbetale honorar til formand, sekretær og kasserer. Emnet udskudt til bestyrelsen er samlet.Mødet slut kl. 17.30.Referent:  Niels Grønnegaard