Referat - 24.06.2014

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat fra bestyrelsesmøde 24.06.2014.


Dagsorden


1.    Godkendelse af dagsorden.

2.    Godkendelse af referat.

3.    Konstituering af bestyrelse.

4.    Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.

5.    Orientering fra de forskellige vandløbsområder.

6.    Drøftelse af Vandrådenes indsats.

7.    Drøftelse vedrørende møde i Grønt Råd.

8.    Fastsættelse af næste møde.

9.    Eventuelt.Velkomst v. Erik


AD 1

Godkendt


AD 2

Godkendt


AD 3

Bestyrelsen har konstitueret sig uændret


AD 4

Erik orienterede om generalforsamling i danske vandløb, hvor især Thomas Bruun Jessen blev omtalt, og hans evner til at "smøge af sig".


Niels manglede ca. 10 indbetalinger, kunne fortælle om en beholdning på ca. 78.000. Enkelte udmeldinger.


AD 5

Niels til møde med kommune og lystfiskere omkring yngel i Bregnemoseafløbet i Rifbjerg.

Et nyt medlem fra Tryggelev har givet udtryk for dårlig afvanding omkring bolig, samt gammel afløbsbrønd der skulle være asfalteret over af kommunen.

Ellers ingen meldinger fra de øvrige områder.


AD 6

Overvejende positiv stemning omkring vandrådene.


AD 7

Referat fra grønt råds møde uforståeligt.


AD 8

Afventer aktuelle emner


AD 9

Kontingent fremadrettet debateret.

 

Mvh

 

Henrik Rasmussen