Referat Generalforsamling 2018

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat

 

Langeland VandløbslaugReferat fra Langeland Vandlaugs ordinære generalforsamling på Tullebølle Kro 05-02-2018.

 

 

EP bød velkommen og startede GF.


1.   Valg af stemmetællere / Thomas Pihl og Mikael Bay.

2.   Valg af dirigent / Knud Rabølle.

3.   Valg af referent / Ulrik Bremholm.

4.   Bestyrelsens beretning / vedlagt / EP / godkendt .

5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab / NG 7 godkendt.

6.   Behandling af indkomne forslag.

Forslag til vedtægtsændring af § 6, 2. afsnit jf. § 12, fra generalforsamlingen afholdes hvert år mandag i uge 6, til generalforsamlingen afholdes hvert år mandag i uge 8 / godkendt.

                                                         

7.   Fastsættelse af kontingent for 2019 / godkendt.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Hus, sommerhus                                     50 kr.

                                                            Grundejerforeninger og pumpelaug      250 kr.

Land- og skovbrug op til 500ha.            250 kr.

                                                            Land- og skovbrug over 500ha             500 kr.

8.   Valg til bestyrelse. På valg er:

Anders Pontoppidan Møller valgt, suppleant: Tommy Nielsen

Niels Grønnegård Pedersen valgt, suppleant: Jens Jensen valgt

Christian F. Jensen valgt, suppleant: Jesper Navne valgt

Henrik Rasmussen valgt, suppleant Søren Rosholt valgt                           


9.   Valg af revisor. På valg er:

                                                Erling Rasmussen, valgt. Suppleant: Gustav Rabølle, valgt

                                                                                       

10.   Eventuelt.


Spørgsmål - Hans Jacob Clausen; omkring kvalificeret arbejde fra kommunens side omkring Bregnemoseløbet? EP enig i at kommunen bør håndtere fremtiden langt bedre.


- Vandløbssyn? best. Tager forslag med i samarbejdet med kommunen

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

 

Her var der genvalg på alle poster.

 Referent: Ulrik Bremholm