Referat - 27.06.2013

LANGELAND VANDLØBSLAUG

Referat 27. juni 2013

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Langeland Vandløbslaug d. 27/6-2013


  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Godkendelse af referat.
  3. Meddelelser fra formand, sekretær og kasserer.
  4. Orientering fra de forskellige vandløbsområder.
  5. Høringssvar
  6. Fastsættelse af næste møde.
  7. Eventuelt                     


Til stede;

Erik Pilegård (EP),  Henrik Rasmussen (HR) , Niels Grønnegård (NG), Ulrik Bremholm (UB), Bjarne Larsen (BL) og Henning P. Møller (HPM)


Ad 1. Godkendt


Ad 2. Godkendt


Ad 3.

EP(fmd); orientering fra landsmøde, fokus på de manglende koter ifbm vandplaner eks konkvens af dræn 30 cm under terræn istedet for normalt min. 1 mtr under terræn. Jan Hjeds valgt Danske vandløb.

NG; pt 104 medlemmer og 63660,87 kr på konto.


Ad 4.

HPM; Trolderenden, løst med HPM´s hjælp.

UB; Uafklarede problemer med Botofte Skovmose og Naturstyrelsen pga manglende afvandning af landbrugsarealer efter etablering af vådområde.

NG; Umiddelbar løsning omkring Maglemoseløbet gennemføres i efteråret 2013.


Ad 5.

NG søger aktindsigt idet det generelt viser sig at kommunen IKKE overholder aftale omkring fremsendelse af relevant information.

UB; tager kontakt til Sten W. Laursen for yderligere præsisering af begrebet konsekvenser ifbm ændret afvandning / ikke væsentlige ændringer og fritløbende dræn.  Vurdering kræves udført af hydrologer og ikke kun biologer.


Ad 6.

EP indkalder.


Ad 7.

Besluttet af EP tager kontakt til sammenslutningen af grundejerforeninger for optagelse i Langeland Vandlaug.

HR; Orientering fra mødet i Lillebæltshallen.

EP overvejer evt fællesmøde med lauget på Tåsinge / Svendborg.

UB 10/7-2013