Hørringssvar - Tudserenden - Marts 2013

Resultater 


LANGELAND VANDLØBSLAUG

Stengade den 24. marts 2013.

Langeland Kommune

Fredensvej 1,

5900 Rudkøbing


ATT: Birgitte Knudsen


Vandløbsregulering – høring.Høringssvar til Langeland Kommune angående vandløbsreguleringsprojekt på Tudserenden.Langeland Kommune har sendt et projekt om vandløbsregulering af Tudserenden i offentlig høring. Høringsfristen er sat til den 27. marts 2012 kl. 15:00. Bestyrelsen for Langeland Vandløbslaug gør herved indsigelse over for det udlagte projekt.


På vegne af bestyrelsen

Langeland Vandløbslaug

Stengade den 24. marts 2012Niels Grønnegaard

Stengadevej 42

5953 Tranekær


Bestyrelsen i Langeland Vandløbslaug har indledningsvis nogle bemærkninger til projektets opstart. Det fremgår af det fremlagte projekt, at det er udfærdiget af biolog Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, dog med undtagelse af det vedhæftede kortudsnit, der er udfærdiget af Langeland Kommune.


Det fremgår ligeledes, at der i februar 2008 har været en besigtigelse af Tudserenden, hvor ovennævnte biolog og personale fra Langeland Kommune deltog. Der ses ikke i det fremlagte projekt nogen sagsbehandling fra kommunens side, dog bortset fra kortudsnittet. Derfor indledningsvis følgende spørgsmål:


-Hvad er baggrunden for, at et projekt udarbejdet i februar 2008 først sendes i høring 4 år senere?

-Hvilken sagsbehandling har der været i den mellemliggende tid?

-Hvem har taget initiativ til projektets tilblivelse?

-Hvad er baggrunden for, at berørte lodsejere ikke er blevet orienteret og samtidig haft mulighed for at deltage ved besigtigelsen af Tudserenden d. 5. februar 2008?


Projektet skønnes at være mangelfuldt i sin fremlæggelse medhensyn til:


-Hvilket opland der er berørt af projektet, her er det relevant med en beskrivelse af området, antal af vandløbs tilløb, areal samt højde koder.

-Konsekvenserne for de berørte lodsejere, specielt hvis vandstanden hæves som anført i projektet.

-Partshøring i forhold til lodsejerne efter almindelig god forvaltningsskik.

-Beregning af økonomisk konsekvens for dels Kommunen, men også for berørte lodsejere. Herunder erstatninger.


…………………………

Onsdag den 21. marts 2012 var bestyrelsesmedlem Christian Jensen og undertegnede sammen med lodsejer Jan Knudsen og Arne Nygaard Pedersen på besigtigelse ved Tudserendens forløb mellem Pederstrupvej og gl. Spodsbjergvej, punktvis fra gl. Spodsbjergvej og til rendens udløb.


Der blev konstateret meget lav vandstand flere steder. På trods af den lave vandstand kunne enkelte af drænudløb ses at være i niveau med vandstanden, hvilket vil sige, at disse dræn ikke kan tåle en permanent forhøjelse af vandstanden i renden. Der var ingen steder på den besigtigede strækning, hvor en indsnævring af Tudserenden kunne tænkes gennemført.


………………………..

Kommentarer til selve projektet:


-Slusen ses på nuværende tidspunkt at være skiftet ud, hvilket formentlig ikke vil få nogen konsekvens for vandløbet.

-I projektet er anført et forventet antal havørreder som vil have sin opgang i Tudserenden. Det anses for ren teori, idet der for nærværende formentlig ikke kan føres nogen dokumentation for påstanden.

-I projektet anføres sandtransporten i Tudserenden som et stort problem for yngel. Dette bestrides ikke. I projektet beskrives, at kilder skal opspores og stoppes. Såfremt man her tænker på dræn ført ud i Tudserenden, vil en tilstopning af dræn på ingen måde kunne accepteres. Desuden fremgår det af planen, at rødel kunne være medvirkende til at løse problemet omkring erosion. Rødel kan ikke anbefales plantet i nærheden af dræn, idet netop dette træ har et kraftigt rodnet, der med sikkerhed søger i dræn og tilstopper disse.

-Der foreslås etablering af et sandfang. Henset til den berørte stræknings længde, skønnes et enkelt sandfang utilstrækkeligt. Samtidig tolkes etableringen af sandfanget således, at der ved dets udløb, etableres en stenvold med det formål at bremse vandet. En hindring i vandets frie løb vil ikke kunne accepteres.

-I projektet beskrives detaljeret omkring ilægning af 22 m3 sten og 35m3 gydegrus. Samlet set bliver der tale om ikke under 57 m3. Der beskrives samtidig, at ilægning af gydegrus og sten vil på steder medfører en hævning af vandstanden opstrøms med 10 – 20 cm. I beskrivelsen anses et vandspejl på 20-30 cm under markniveau som tilstrækkeligt. Dette anses fra Langeland Vandløbslaug  ikke at være tilstrækkeligt. Derfor kan en hævning af vandstanden på steder med op til 20 cm ikke accepteres. 

-I beskrivelsen ved rørunderføringen under Ravnerydvej, er anført en opstemning af vandet nedstrøms røret. Det med formålet, at hæve vandstanden i røret. Det vil samtidig medfører en hævning af vandstanden opstrøms for vejunderføringen. Det må således antages, at der sker en permanent hævning af vandspejlet. Det vil ikke kunne udelukkes, at en hævning af vandstanden, vil skabe problemer for afvanding andre steder. Derfor kan projektets plan underføringen ved Ravnerydvej ikke accepteres.

-

………………….


Langeland Vandløbslaugs konklusion:


I Langeland Vandløbslaug finder vi ikke det fremlagt projekt for seriøst gennemarbejdet, objektivt belyst for alle parter og endelig kunne man få den tanke, at projektet ønskes gennemført uden lodsejers medvirkende.


Det anbefales, at det fremlagte projekt trækkes tilbage eventuelt med henblik på udarbejdelse af et nyt projekt. Kommunen anbefales, at søge et bredt samarbejde ved et sådan projekts tilblivelse.Med venlig hilsen


Niels Grønnegaard

Bestyrelsesmedlem