NG opfølgning vedr. Bregnemoseafløbet

LANGELAND VANDLØBSLAUG

LANGELAND KOMMUNE

FREDENSVEJ 1

5900 RUDKØBING


Stengade den 31 oktober 2016.


Opfølgning på vandløbsmøde ved Bregnemoseafløbet.Torsdag den 27. oktober mødtes lodsejerne Jan Knudsen, Flemming Schou, Kristian Viulm og fra Vandløbslauget Niels Grønnegaard med det formål, at drøftet referatet af vandløbsmøde ad. Den 11. oktober 2016.


Indlednings konstateredes det, at fra tidspunktet i 1968, hvortil lodsejerne henviser m.h.t. bundkoter og til nutid, da er det eksisterende vandløb blevet tilført en større mængde vand end oprindeligt. Specielt vejvand fra Simmerbølle, tagvand, parkeringsplads m.m. fra bebyggelser i såvel Simmerbølle som Kassebølle har forøget vandmængden betydeligt. Det gør sig særligt gældende ved regnskyl, hvor vandtilførslen til vandløbet sker hurtigt gennem store rør.


Konklusionen var, at man ikke kan se bort fra denne forøgede vandmængde i vandløbet. Tværtimod skal vandløbsmyndigheden sikre, at gennemstrømningen og afvandingen af vandløbet sker optimalt fremadrettet.


Lodsejerne har i de senere år konstateret oversvømmelser på arealerne langs vandløbet, hvilket vandløbsmyndigheden skal sikre, ikke vil ske fremadrettet.


…………


Med hensyn til reguleringen af vandløbet er det afgørende for lodsejerne, at følgende punkter opfyldes:


  • Gydegruset nedgraves til minimum bundkote højden og helst lidt under. Visuelt kan der allerede nu ses opstemning af vand ved opstrøms.
  • Mængden af skjulesten der er udlagt i bunden af vandløbet skal reduceres betydeligt, idet det for nuværende ikke stemmer overens med projektbeskrivelsen og afgørelsen af restaurering af Bregnemoseløbet.


  • Endelig blev der på vandløbsmødet klart og tydeligt fra lodsejers side og fra Vandløbslaugets side gjort tydeligt opmærksom på betydningen af vandløbsvedligeholdelsen. Det blev også påpeget at strækningen burde have været oprenset forinden ilægning af gydegrus og skjulesten.


  • Overkørslerne anses fortsat som en ”stopklods” for vandløbets vandføringsevne. Lodsejer og Vandløbslaug ser flere muligheder her til forbedring af vandføringsevnen. Følgende muligheder blev drøftet:


  • Udskiftning af nuværende overkørsler, hvor gennemstrømningsvolumen forøges.
  • Der etableres et omfangsdræn / rørføring ved hver overkørsel med en maximal

rørdimension til at aflaste ved overkørslerne.

  • Nedlæggelse og fjernelse af de 2 overkørsler, hvorefter overkørslen ved pkt. 262 er

tilbage. Denne afhjælpes så ved én af de 2 ovenfor nævnte muligheder. De 2 andre

  • Overkørsler kan evt. erstattes af gangbro.


Det er lodsejer opfattelse, at vandløbsmyndigheden skal bære en væsentlig del af omkostningerne ved anlægsopgaven. Vandløbsmyndigheden har ansvaret for, at vandløbet har frit løb til afvanding opstrøms.


Situationen i vandløbet lige nu og beskrivelsen i ”Afgørelse om restaurering af Bregnemose-afløbet” som beskrevet på side 4 under afsnittet – Afvandings- og miljømæssige konsekvenser – mener vi, strider imod hinanden.


På vegne af Lodsejer


Med venlig hilsen

Niels Grønnegaard

Langelands Vandløbslaug